Board

Name Designation
Dr Anand Shrivastav Chairman
Mr Sasidhar Narasimha Thumuluri Vice Chairman
Mr Paresh Jamnadas Rajde -
Mr Abhishek Sinha -
Mr Vijay Pratap Singh Aditya -
Mr Sunil Kulkarni -
Mr Anurag Gupta -
Ms Seema Prem -
Mr Amit Jain -
Mr Anand Kumar Bajaj -